ҰЛТ ҰСТАЗЫ

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ

1. 1992 жылы – Ө.Ə.Əбдиманов. «Литературно-публицистическая деятельность Ахмета Байтурсынова» («Ахмет Байтұрсынұлының əдеби-публицистикалық қызметтері»). Орыс тілінде;

2. 1994 жылы – Т.Қ.Шаңбаев. «Мысал жанрының стилі мен тілі» (Ахмет Байтұрсынұлы «40 мысал»);

3. 1994 жылы – Н.Т.Машқанова. «Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ жазуының реформаторы»;

4. 1995 жылы – А.С.Қыдыршаев. «Ахмет Байтұрсынұлының əдістемелік мұрасы»;

5. 1999 жылы – Р.С.Үсембаева. «Ахмет Байтұрсынұлы мұралары арқылы бастауыш сынып оқушыларын адамгершілікке тəрбиелеу»;

6. 2000 жылы – Б.И.Иманбекова. «Ахмет Байтұрсыновтың тəлімдік ой-пікірлерін педагогикалық колледждердің оқу тəрбие үрдісіне енгізу жолдары»;

7. 2001 жылы – К.Т.Ыбырайжанов. «Ахмет Байтұрсыновтың білім жайлы педагогикалық мұралары»;

8. 2002 жылы – Ж.Т.Байтелесова. «Роль публицистики Ахмета Байтурсынова в формировании общественного сознания» – «Қоғамдық сананы қалыптастырудағы Ахмет Байтұрсынұлы публицистикасының ролі» орыс тілінде;

9. 2003 жылы – Қ.Н.Ашекеева. «Ахмет Байтұрсыновтың философиялық көзқарастары»;

10. 2004 жылы – Г.Ш.Ерназарова. «Қазақ публицистика тілінің дамуындағы Байтұрсынұлы кезеңі»;

11. 2005 жылы – Қ.Ш.Ибраймов. «Ахмет Байтұрсынов еңбектеріндегі терминология жəне стилистика мəселелері»;

12. 2006 жылы – Р.С.Имаханбетова. «Ахмет Байтұрсынұлының өмірбаяны, шығармашылығы (мұрағат деректері негізінде)»;

13. 2007 жылы – Ұ.О.Еркінбаев. «Ахмет Байтұрсынұлының «Əдебиет танытқышы» ХХ ғасыр басындағы əдебиеттану контексінде»;

14. 2009 жылы – Г.М.Тұрғараева. «Ахмет Байтұрсыновтың қоғамдық-саяси жəне мемлекеттік қызметі (1872 – 1937 ж.ж.)»;

15. 2010 жылы – А.Т.Ойсылбай. «Ахмет Байтұрсынұлының «Əдебиет танытқышындағы» сөз өнері мен поэтика мəселелері».