ҰЛТ ҰСТАЗЫ

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ

Аудармалар


Аңдарға келген індет

Алланың рахметі мол, қаһары қатты,

Қарғады дерт жіберіп хайуанатты.

Қырылып у жегендей түрлі аңдар,

Әр жерде төбе-төбе болып жатты.


Толық
Қартайған арыстан

Қартайып, Арыстанның әлі кетті,

Айбыңды жұрт қорқатын сәні кетті.

Бетіне жан келмейтін уақыттар

Артына бір қарамай, бәрі кетті.

Аяқта дәрмен қалды жүрерлік-ақ,

Толық